Rehabilitering

 

I föreskriften AFS 1994:1 och 22 kap, 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, framgår
arbetsgivarens skyldighet att ha en organisation för att bedriva verksamhet med rehabilitering och arbetspassning samt att den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka därtill. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.

Vi erbjuder oss att hantera alla Dina administrativa rehabiliteringsfrågor.

Att agera snabbt innebär många besparingar, både för företaget och den anställde. Genom vår telefon- och e-mail service får Du snabbt råd hur du skall agera i en specifik situation.

Kontakta   stefan@greenfile.se